ورق سیلیس

اندازه گیری شدت بافت نهای در ورق سیلیس دانه گرانشی به علت اندازه دانه های بزرگ از میلی متر تا سانتی متر، یک کار چالش برانگیز است. اگر چه در ادبیات به طور گسترده ورق سیلیس ادعا می شود که انحراف های جهت گیری ورق سیلیس از جهت ایده آل گوس در محدوده حدود ۷ درجه برای ورق سیلیس معمولی دانه گرا و در محدوده حدود ۳ درجه برای نمرات نفوذ پذیری بالا قرار دارد، هیچ تحقیق دقیق با یک ارتباط آماری مناسب ورق سیلیس برای نویسندگان شناخته شده است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل بافت و تعیین جهت گیری برای تعیین برآورد رسوب گسس از مقادیر مختلف ورق سیلیس دانه گران بها، میکروسکوپ جهت گیری با استفاده از روش پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ جهت گیری EBSD بزرگ پراش پرتو الکترونی ورق سیلیس مورد استفاده قرار گرفت. دو مسیر تولید برای صفحات ورق سیلیس  دانه گرانول مقایسه شده است، مسیر معمول و مسیر گرمایش کم با قدرت مهار کننده پایین است. نتایج اندازه گیری بافت ورق سیلیس نشان می دهد که هر دو مسیر ارائه مقادیر قابل مقایسه از انحراف های جهت گیری ورق سیلیس. علاوه بر این، می توان نشان داد که تفاوت های کوچک خواص مغناطیسی ورق سیلیس می تواند با شدت بافت مواد مرتبط باشد. برای اطلاعات بیش تر می توانید به ورق سیلیس در فروشگاه نوید مراجعه فرمایید.

خواص مغناطیسی ورق سیلیس می تواند در طول مسیر در جهت های مختلف آزمایش شود. این اثر ورق سیلیس ناشی از خصیصه ای غیر متقارن تعامل مغناطیسی بین حامل های اتمی مغناطیسی مواد است. ورق سیلیس در مقیاس ماکروسکوپیک در فلزات همیشه مشاهده نمی شود، زیرا در بسیاری از آلیاژهای پلی کریستالی، انیزوتروپی مغناطیسی ابتدایی ورق سیلیس که برای اکثر کریستال های فردی ذاتی است، به طور متقارن در یک دانه ی پلی کریستالی به طور تصادفی متقاطع (بافت تصادفی) جبران می شود. از سوی دیگر، در یک کریستال، انحصار مغناطیسی ورق سیلیس یک اثر قابل مشاهده است، مانند تفاوت در ارزش حساسیت مغناطیسی بلورهای پارامغناطیس در طول مسیرهای مختلف. ورق سیلیس به ویژه در کریستالهای فرومغناطیسی بسیار بزرگ مسیرهای مختلف است.

ورق سیلیس در فروشگاه نوید

رل سیلیکون استیل (ورق سیلیس)

برگه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

طراحی سایت توسط فراکارانت