بافت ورق سیلیس

بافت جمعیتی ورق سیلیس از جهت های کریستالوگرافی است که مولفه های فردی آنها را به محل خود در ریز ساختار پیوند ورق سیلیس می دهد. بافت بی نظیر برای یک ورق سیلیس غیر گرا، یک بافت مکعبی تصادفی است و خواص آن تقریبا ایزوتروپیک است. با این حال، تاکنون هیچ فرایندی صنعتی برای تولید این بافت ورق سیلیس بی نظیر تجاری به وجود نیامده است. بهبود بافت ورق سیلیس به طور عمده به وسیله کاهش کسر حجمی فیبر به دست آمده است. برای اطلاعات بیش تر می توانید به ورق سیلیس در فروشگاه نوید مراجعه فرمایید.

بازسازی ورق سیلیس

بافت بازسازی اصلی است جزء ورق سیلیس و افزایش حجم کریستال های بافت متعلق به فرایند تولید است. روش تجربی که امروزه برای تعیین اطلاعات کریستالوگرافی در ورق سیلیس الکتریکی غير گرا و سایر مواد استفاده می شود، الکترونی دوکسیتی در یک میکروسکوپ الکترونی اسکن است. برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ به عنوان مشاهدات از الگوهای کیکوچی با زاویه بالا گزارش شد. بزرگترین گام به جلو، که منجر به ظهور این روش به عنوان یک ابزار آزمایشی پیچیده ورق سیلیس شد.

ورق سیلیس در فروشگاه نوید

رل سیلیکون استیل (ورق سیلیس)

برگه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

طراحی سایت توسط فراکارانت