ورق سیلیس

اکثر ورق سیلیس دارای زاویه یابی غلط ۲۵-۵۵ درجه با ماتریس های تغییر شکل یافته اطراف هستند. دانه های جدید گلاس ورق سیلیس عمدتا در هسته های باند برشی در دانه های {۱۱۱} p، {۱۱۱} n و {۱۱۲} n تغییر شکل داده می شوند و تعداد نوارهای برشی به همان ترتیب کاهش می یابد. ایجاد هسته مکعب جدید نیز در داخل نوارهای برشی ورق سیلیس صورت می گیرد. برای اطلاعات بیش تر می توانید به ورق سیلیس در فروشگاه نوید مراجعه فرمایید.

بافت ورق سیلیس

دانه های جدید ورق سیلیس {۱۱۱} p در دانه های شکل ناپذیر {۱۱۱} n و دانه های جدید {۱۱۱} N در دانه های {۱۱۱} p تغییر شکل یافتند. تأثیر تداخل ترمو مکانیکی کاربردی بر پیشرفت ریزساختار در ورق سیلیس غير گرا نیز مورد بررسی قرار گرفت. ریزساختار ستونی را می توان پس از ترکیب نورد سرد و شرایط مناسب انجماد به دست آورد. تأیید شد که میکروساختار ستون یافته ورق سیلیس به دست آمده دارای اجزای سازنده ی مکعبی است.

ورق سیلیس در فروشگاه نوید

رل سیلیکون استیل (ورق سیلیس)

برگه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

طراحی سایت توسط فراکارانت