موارد مصرف و کاربرد هسته ترانس

بيش ترین استفاده از ورق های هسته ای سيليس دار در ترانسفورماتورها می باشد. ورق هسته ای سيليس دار هم در ترانسفورماتورهای قدرت و هم در ترانسفورماتورهای توزیع و همچنين در انواع دیگری از ترانس ها و ترانسفورماتورها بكار می رود که ترانسفورماتورها نيز خود بطور وسيع در مدار وسائل الكترونيكی و مدار دستگاه های خودکار و وسائل راه اندازی موتورهای الكتریكی تطبيق ولتاژ مورد نياز جهت تغذیه مصرف کننده ها و ایجاد سيستم های چند فازه از سيستم های دو فازه و تطبيق امپدانس بكار می رود.

اهمیت استراتژیکی هسته ترانس در دنیای امروز

هسته ترانس یکی از کالا های بسيار اساسی در صنعت برق کشور به حساب می آید، چرا که ورق هسته ی سيليس دار به عنوان یكی از قطعات اصلی ترانس های قدرت وتوزیع می باشد، که این ترانس ها نقش اساسی در شبكه های انتقال برق در کشور را بر عهده دارند، از طرف دیگر ورق هسته ی سيليس دار در ترانس ها و ترانسفورماتورهای کوچک و خانگی نيز کار می رود و نقش اساسی را در تنظيم ولتاژ وسایل برقی خانگی به عهده دارد. نزدیک به ۱۵ کشور در جهان تكنولوژی توليد این محصول را دارند. هسته ترانس در فروشگاه نوید

آشنایى با ترانسفورماتور تک فاز

ترانســفورماتور، یک مبدل ولتاژ مى باشــد و براى تبدیل ولتاژ در شبكها و وســایل الكتریكى و الكترونیكى از آن اســتفاده مى شود. ترانسفورماتور در نوع انــرژى الكتریكى تغییرى ایجاد نمى كند و فقط انــرژى الكتریكى را تحت ولتاژ، جریان و فركانس مشخص دریافت مى كند و بدون هیچگونه تغییرى در فركانس، آنرا تحت ولتاژ و جریان دیگرى تحویل می دهد. افزایش ولتاژ در انتقال انــرژى الكتریكى جهت کم کردن تلفات در خطوط  انتقال از جمله كاربردهاى ترانسفورماتور مى باشد. همچنین كاهش یا افزایش ولتاژ در دستگاه هاى الكترونیكى از دیگر كاربردهاى ترانسفور مى باشد.

ساختمان ترانسفورماتور

ترانســفورماتور تشكیل شده اســت از یك هسته آهنى فرومغناطیس كه بر روى آن دو سیم پیچ قرار دارد. این دو سیم پیچ نسبت به یكدیگر و نسبت به هسته عایق هســتند، یعنى هیچ ارتباط الكتریكى بین آنها برقرار نمى باشد. سیم پیچى كه به منبع ولتاژ متصل مى شــود ســیم پیچ اولیه ۱ نام دارد. این ســیم پیچ انرژى الكتریكى را تحت ولتاژ V1 و جریان I1 دریافت مى كند. سیم پیچى كه به بار متصل مى شود سیم پیچ ثانویه ۲ نامیده مى شود. این سیم پیچ انرژى الكتریكى را تحت ولتاژ V2 و جریان I2 به بار اعمال مى كند.

هسته ترانس در فروشگاه نوید

هسته ترانس

برگه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

طراحی سایت توسط فراکارانت